Home » Arkiv » Aktivt arbete krävs för att nå ny publik

Snökonstverk i Umeå

Aktivt arbete krävs för att nå ny publik

Riksantikvarieämbetet visar i en ny rapport hur viktigt det är för museer att lära känna sin publik för att locka den till sig. Museerna behöver vidga sin verksamhet för att locka besökare som annars inte går på museer.

Rapporten Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv har undersökt och analyserat hur de offentligt finansierade museerna arbetar med att vidga sin publik. Syftet har varit att undersöka hur museer arbetar med den förväntan som finns på dem att vara till för alla, men i praktiken inte nå alla. Enligt rapportens sammanfattning bygger analysen på litteraturstudier, statistik och breda besöksundersökningar, djupintervjuer med ett sextiotal museiverksamma eller museiforskare, samt en enkät omfattande ungefär 1 500 svenska museer. Avsikten har varit att sammanställa kunskap som kan vara till nytta för museerna i deras verksamhetsutveckling.

Det finns redan mycket kunskap om hur museerna i Sverige arbetar för att vidga sin publik, mycket kunskap kring vem som kommer till museerna samt kring tänkbara orsaker till varför inte fler och/eller nya besökare kommer till museet. Forskning visar att det finns en rad olika faktorer som gör att alla inte kommer – eller kan komma – till museerna. Dessa faktorer kan beskrivas som hinder för besök som finns hos museerna.

Riksantikvarieämbetets nya studie visar att de hinder som pekas ut i forskning och nationella publikundersökningar inte är desamma som de hinder som museerna själva lyfter fram som mest avgörande för att inte fler kommer till museet. I studien konstateras att museerna arbetar på många olika, innovativa och framgångsrika sätt för att vidga sin publik: en framgångsfaktor är att lära känna den önskade publikens behov och önskemål. Eftersom det finns en stor variation i vad som lockar och får olika människor att komma till museer, krävs medvetna strategier och satsningar för att vidga publiken. Museerna behöver förändra sin verksamhet i relation till publikens behov för att fler ska kunna eller vilja komma till museet utan att frångå sina specifika uppdrag.

Läs rapporten här: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/12207/978-91-7209-832-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y