Home » Arkiv » Digitaliseringens inverkan på musikbranschen i Norge

Digitaliseringens inverkan på musikbranschen i Norge

På uppdrag av norska kulturdepartementet har Center for Creative Industries vid Handelshøyskolen BI i samarbete med Menon Economics genomfört en utredning, ”Hva nå”, om de ekonomiska konsekvenserna av den norska musikbranschens digitalisering.

Syftet med utredningen har varit att kartlägga den norska musikbranschen och hur digitaliseringen har påverkat värdesystemet, marknadsstrukturerna och konkurrenssituationen, samt att undersöka hur ekonomiska värden skapas och distribueras bland de olika aktörerna. En sådan detaljerad analys av kassaflödena och de ekonomiska värdena har tidigare inte genomförts.

Rapporten ”Kunst i tall 2017” påpekade att musik är det område inom kulturområdet där digitaliseringen har kommit längst, mycket längre än till exempel litteratur. Därför är musik en väl vald temperaturmätare för hur det går med inkomst och ekonomi i digitaliserad kultur.

De viktigaste slutsatserna i utredningen är bland annat att digitalisering inte leder till mer mångfald. Ju fler valmöjligheter streamingutbudet ger, desto mer väljer norska lyssnare ändå att lyssna på samma musik. 80 procent av intäkterna i den norska streamingmarknaden gick till 10 procent av artisterna. Internationella siffror visar samma huvudsakliga trend. Större artister får större del av kakan. De artister som lyckas på marknaden har dock kortare väg till genombrott än tidigare.

Ladda ner rapporten på norska kulturdepartementets webbplats