Home » Arkiv » Ny publikation: Museer i Norden

Ny publikation: Museer i Norden

Kulturanalys Norden släpper idag Museer i Norden, den andra publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal för Nordiska ministerrådets medlemsländer under främst 2016, utifrån museiutbud, antal museibesök, inriktning av samlingar samt statistik om jämställdhet och integration inom statligt finansierade museer i Norden.

Museer i Norden visar att antalet museer i Norden förändrades under perioden 2005 till 2016, där antalet museer minskade i Danmark, Grönland, Finland och Norge, medan Åland låg oförändrat och Färöarna, Island och Sverige ökade i antal. Flest antal museer finns i Sverige, medan det på Färöarna och Åland finns minst antal museer. Huvudstadsregionerna Stockholm, Oslo, København, Helsinki och Reykjavík är de kommuner med flest antal museer och museibesök i Norden, där Stockholm ligger högst avseende både antal museer och besök.

Antalet museibesök ökade svagt i hela Norden under perioden 2005 till 2016. Sverige har flest antal museibesök per år, men Island har flest museibesök per invånare, i snitt 7.9 besök per invånare under 2016. Andelen barn och unga som besöker museer ligger runt 20 till 25 procent i Färöarna, Grönland, Norge och Sverige, som är de länder som mäter och redovisar detta. På Färöarna och Island är ungefär hälften av besökarna utländska medan merparten i Finland, 90 procent, är inhemska besökare.

I samtliga nordiska länder är en majoritet av de anställda på de statligt finansierade museerna kvinnor. I Finland och Island är museibranschen kvinnodominerad, med över 60 procent anställda kvinnor. Andelen anställda med utländsk bakgrund på de statliga museerna i Norden är lägre, mellan 4 till 13 procent, än andelen med utländsk bakgrund i arbetsför ålder, mellan 8 till 25 procent.

Vidare visas att nordisk museistatistik samlas in kontinuerligt men på olika sätt och med olika definitioner. Detta minskar möjligheterna till jämförelser mellan länderna och över tid. För att bättre kunna jämföra och följa upp den nordiska statistiken för museer föreslår Kulturanalys Norden rekommendationer för att öka samordning och tillgängligheten av nordisk museistatistik.

Museer i Norden hittar ni här.

For an English summary, please click here.