Home » Arkiv » Kulturpolitisk styrning i Norden

Kulturpolitisk styrning i Norden

Ny rapport. Inför det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö 8–9 maj 2018 har Kulturanalys Norden, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, tagit fram en rapport om kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Norden. Kulturanalys Norden har vänt sig till forskare från de fem nordiska länderna med specialistkunskap på sitt lands kulturpolitiska nuläge och utveckling och beställt texter som behandlar

  • hur ansvaret för kulturpolitiken i respektive land är fördelat mellan nationell, regional och lokal nivå,
  • vilka större kulturpolitiska reformer som har genomförts i respektive land under en period från ungefär år 2000, samt
  • generella politiska förändringar som påverkat ansvarsförhållanden och relationer mellan de olika nivåerna avseende kulturpolitiska frågor i respektive land.

Utifrån de fem texterna i rapporten noterar Kulturanalys Norden de strävanden som pågår i flera länder att rent administrativt omorganisera den nationella kulturpolitiken i för att uppnå effektiviserings- och samordningsvinster. Vi vet från andra sammanhang, till exempel olika nationella kulturvaneundersökningar och Nordiska ministerrådets publikation State of the Nordic Region, att det finns stora skillnader i förutsättningar för såväl kulturlivet som andra samhällsområden mellan ländernas storstadsområden och landsbygden.