Home » Kulturstatistik i Norden

Sverige Norge Finland Danmark Island Åland Grönland Färöarna

Kulturstatistik i Norden

Kulturanalys Norden har till uppgift att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturpolitik. Vi arbetar därför med att skapa nätverk för nordisk kulturstatistik och ta fram översikter av kulturstatistik inom de nordiska länderna.

Sverige

I Sverige är Myndigheten för kulturanalys ansvarig för den officiella statistiken om museer, kulturmiljö, studieförbund och samhällets kulturutgifter. Kulturanalys har även publicerat statistik om kulturvanor. Kungliga biblioteket är ansvarig för den officiella biblioteksstatistiken. Kungliga biblioteket har även uppgifter om bokutgivningen. Svenska filminstitutet har statistik om svensk film, medan det saknas goda uppgifter om scenkonsten i Sverige.

Fram till ungefär år 2010 publicerade Statens kulturråd data för bidragsmottagande scenkonstverksamheter, men scenkonsten har aldrig varit föremål för officiell statistik i Sverige. Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att utveckla scenkonst- och bild- och form statistik. Statistik om de offentliga arkivens verksamhet återfinns delvis i Riksarkivets årsredovisningar.

Norge

En del av den norska kulturstatistiken finns samlad hos Statistik sentralbyrå. Där presenteras den till stor del utifrån offentliga utgifter och nyckeltal. Det finns dock möjlighet att söka fram uppgifter om universitets- och forskningsbibliotek och museernas verksamhet. Nasjonalbiblioteket svarar för folkbiblioteks- statistiken. Arkivverket har statistik om såväl

kommunala arkivtjänster som arkivinstitutioner och arkiv vid bibliotek och museer. Norsk scenkonststatistik kan hämtas från Norsk teater- og orkesterförening och på motsvarande sätt finns data om film i Norge att hämta hos den norska filmbranschorganisationen Film & Kino. I Riksantikvarieämbetets databas Askerladden finns uppgifter om kulturarv.

Finland

Kulturstatistik finns hos Statistikcentralen i Finland, och är uppdelat utifrån regional tillgång till kultur i landet. Statistiken innehåller data om museer och kulturarv, bibliotek, film och medier, bildkonst, musik,

scenkonst, bokutgivning och arkiv. Film och biobesök sammanställs av Finlands Filmstiftelse. Besök till scenkonstverksamhet publiceras av Teaterinfo Finland.

Danmark

I Danmark ansvarar den nationella statistikbyrån Danmarks statistik för kulturstatistiken. De publicerar statistik under rubriken ”Kultur og krike”, och där finns uppgifter om museer och kulturarv (rymmer även arkiv), bibliotek, film, böcker och medier samt musik och scenkonst. Dessutom finns uppgifter för kulturvanor och idrott, kulturlivets struktur och ekonomi samt Folkekirken.

Statistik för bildkonstverksamhet utanför museer saknas hos Danmarks statistik.

Kulturdepartementet i Danmark gör en kulturvaneundersökning vart fjärde år. Den senaste publicerade kulturvaneundersökningen bland vuxna och barn och unga är från 2012.

Åland

Ålands kulturstatistik omfattar enligt ÅSUB (Ålands statistik- och utredningsbyrå) verksamheten vid kommunala bibliotek, museer och kyrkans

församlingar samt utgivning av böcker och dagstidningar. I den publika databasen finns bara biblioteksstatistik, övriga uppgifter publiceras i excel-filer.

Island

Islands kulturstatistik är samlad hos Hagstofa Íslands. Under rubriken ”Kultur” sorteras de statistiska uppgifterna i områdena Skapande verksamheter (teater, bildkonst, musik), Museer och Bibliotek.

Därutöver finns även uppgifter om konstnärs- organisationer och om medlemmar i statskyrkan. Uppgifter om bokutgivning och film sorteras under rubriken ”Media”. Det saknas statistik om kulturarv och arkiv.

Grönland

Uppgifter för kulturen i  Grönland går att hitta hos Naatsorsueqqissaartarfik (Grønlands statistik). I publikationen Greenland in figures finns uppgifter om besök till Grönlands nationalmuseum, som enligt källhänvisning själva levererat data. Uppgifterna återfinns även i Nordiska rådets databas. I denna databas finns även uppgifter om antal folkbibliotek, biografer och teaterföreställningar. Det finns uppgifter om att det finns 15 museer 2014, men antalet besökare är detsamma som anges för Nationalmuseet i Greenland in figures.

Färöarna

På Färöarnas ansvarar Hagstova Føroya för kulturstatistiken. Under rubriken ”Mentan og átrúnaður” återfinns data om tryckta medier, bokutgivning,

bibliotek, museer, arkiv, scenkonst och film. Dessutom finns data om verksamheten vid Nordens hus och offentlig bidragsgivning till kulturverksamhet.