Home » Arkiv » Lägesbedömning av svensk kulturpolitik

Lägesbedömning av svensk kulturpolitik

Lägesbedömning av svensk kulturpolitik

Ny rapport. I rapporten Kulturanalys 2018 ger Myndigheten för kulturanalys en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Årets analys och bedömning är baserade på de undersökningar och sammanställningar som myndigheten genomfört och publicerat under 2017. Samtidigt med denna rapport publiceras också Kulturen i siffror 2018.

Utvecklingen av kulturutgifternas andel av statsbudgeten är stabil och uppgår till cirka 1,3 procent under hela perioden 2007–2016. Andelen av budgeten i regioner/landsting ligger stabilt på 1,5 procent. Kulturens andel av kommunernas totala verksamhetskostnader har minskat under perioden. Det finns stora skillnader när det gäller hur mycket offentliga medel som regioner och kommuner avsätter för kultur. Också statens utgifter för kultur har en ojämn geografisk fördelningsprofil, kopplad till koncentrationen av nationella institutioner i Stockholms län. Utifrån de utvärderingar och analyser som Kulturanalys genomfört under 2017, bedömer Kulturanalys att tre områden inom kulturpolitiken bör prioriteras särskilt:

– Fördjupa analysen av utbildningens roll för vuxnas och barns kulturdeltagande.
– Utbildningens betydelse för allas möjlighet att delta i kulturlivet.
– Förtydliga mångfaldsuppdraget.