Home » Arkiv » Museiverket föreslås bli behörig myndighet i finska fornlämningsärenden

Museiverket föreslås bli behörig myndighet i finska fornlämningsärenden

Museiverket föreslås bli behörig myndighet i finska fornlämningsärenden

Ny politik: Finlands regering föreslår ändringar i lagen om fornminnen. Förslaget har att göra med genomförandet av den omfattande regionreformen i Finland. Enligt förslaget ska ärenden som gäller fasta fornlämningar och deras skyddsområden fortsättningsvis hanteras av Museiverket.

I den finska lagen om fornminnen föreskrivs om fasta fornlämningar, lösa fornföremål och fartygsfynd. Fasta fornlämningar har ansetts utgöra nationalegendom med ett oersättligt kulturvärde som bör bevaras för kommande generationer. Enligt lagen är fasta fornlämningar fredade utan separat beslut.

Ärenden om att fastställa gränser för en fast fornlämning och dess skyddsområde samt tillstånd att rubba en fornlämning överförs enligt förslaget till Museiverket. Syftet med att koncentrera ärendena till Museiverket är att förenkla behandlingen av besluts- och tillståndsärenden kring fasta fornlämningar inom statsförvaltningen samt att stärka den sakkunskap som behövs vid behandlingen. Enligt regeringen förenklas och underlättas skötseln av ärenden om fasta fornlämningar även från medborgarsynpunkt i och med att uppgifterna koncentreras till en enda myndighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.