Home » Nordisk kulturpolitisk dag 2018 » Program

Vem får vara med?

Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration 

29 januari 2018, Dansens Hus, Stockholm

Program

Konferencier: Camara Christina Lundestad Joof, scenkonstnär och dramatiker. Under 2018/19 husdramatiker vid Dramatikkens Hus i Norge.

09:00-09:30

Registrering och kaffe/smörgås

09:30

Pavlovs Tispe

Utdrag ur Camara Joofs självbiografiska soloföreställning.

09:40

Invigning

Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister och Frida Blomgren, politisk rådgivare vid norska kulturdepartementet.

10:20

Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys och Brit Holtebekk, seksjonsleder for internasjonale og tverrgående oppdrag vid Norsk kulturråd, hälsar välkomna.

10:30            

Rapportpresentation: Jämställd kultur – vart är vi på väg?

Kulturanalys Norden presenterar resultaten av en nordisk jämförelse om kvinnor och mäns möjligheter i de statligt finansierade kulturinstitutionerna. Till skillnad från de nordiska arbetsmarknaderna i stort präglas kulturarbetsmarknaden av en jämn könsfördelning i alla nordiska länder. Samtidigt visar studien att kvinnor och män inte har samma möjligheter att få anställningar vare sig i ledande eller i konstnärliga positioner.

Karolina Windell, verksamhetsledare Kulturanalys Norden, presenterar rapporten.                                   

10:40

Panelsamtal: Vilka utmaningar står de nordiska länderna inför att uppnå jämställdhet i kultursektor?

Kulturanalys rapport visar att de nordiska länderna i flera avseende är jämställda inom den statligt finansierade kulturen, men det tycks samtidigt fortsatt vara enklare för män att få chefspositioner och att arbeta med konstnärliga yrken. Andra berättelser, inte minst i kölvattnet av me too-kampanjen, vittnar om att kvinnor inte inkluderas och värderas på samma sätt som sina manliga kollegor.

Panel: Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning samt vicerektor vid Kungl. Tekniska Högskolan, Birgitta Svendén, vd och operachef Kungliga Operan, Magnus Aspegren, vd Riksteatern, Arna Kristín Einarsdottír, vd Islands symfoniorkester, Nina M Barbosa Blad, flimproducent.

Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd, kulturjournalist, sångerska och stiftelseproffs.

11:30

Fruktpaus

11:45

Antologipresentation: Perspektiv på integration och inkludering – vad säger forskarna?

Kulturanalys Norden har samlat 19 nordiska forskare i en ny antologi – Vem får vara med?: Perspektiv på integration och inkludering i det nordiska kulturlivet. Utifrån aktuell forskning diskuteras integrationspolitikens och kulturpolitikens möten och gränsdragningar, och kulturlivets möjligheter och utmaningar att bidra till inkludering och integration. Vad händer med kulturen och konsten när den används som ett integrationspolitiskt redskap? Vem får vara med i kulturlivet och på vilka villkor?  I samtal med antologiförfattarna blickar vi framåt – vad kan vi ta med oss av forskningen och vilken ytterligare kunskap behövs?

Följande författare presenterar sina kapitel:

Pasi Saukkonen, specialforskare, docent, Helsingfors stad.

Trine Bille, professor vid Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.

Karina Horsti, akademiforskare vid Finlands Akademi och universitetslektor i kulturpolitik vid Jyväskylä universitet.

Moderator: Kerstin Brunnberg, ledamot för Delmi, journalist och tidigare vd för Sveriges Radio.

12:30

Lunch, kos & hygge

13:15

Rhythm, Roots and Revolution

Utdrag ur ett dansverk med Tabanka Dance Ensembles dansare Joel Ramirez, Wolman Michelle Luciano och Victor Pedersen.

13:30

Thomas Talawa Prestö, konstnärlig ledare vid Tabanka Dance Ensemble presenterar verksamheten.

13:45 

Rapportpresentation: Kultur med olika bakgrund i Norden – vem arbetar på våra kulturinstitutioner?

Kulturanalys Norden presenterar en ny studie om andelen anställda med utländsk bakgrund på kulturinstitutionerna i de nordiska länderna. Resultaten visar att alla inte har samma möjligheter till anställning, och särskilt inte på ledande positioner. Rapporten ger en lägesbild av var vi står idag och pekar på de utmaningar vi ser framöver.

Erik Peurell, statistiksamordnare, Kulturanalys Norden, presenterar rapporten.

13:55 

Aspirantordninga – norska Kulturrådets satsning på att öka mångfalden i kulturlivet

Aspirantordningen er en måte å øke deltakelsen i institusjoner på administrativt nivå.
IRIS har på oppdrag av Kulturrådet evaluert Aspirantordninga. Dette er ei støtteordning som skal auka moglegheitene til for innpass i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte personar med minoritetsbakgrunn og i tillegg tilføra kunst- og kulturverksemder ny og såkalla utradisjonell kompetanse, gitt at minoritetsnordmenn har vesentleg lågare deltaking enn majoritetsnordmenn.

Merete Jonvik er sosiolog og seniorforskar, tilsett ved IRIS i Stavanger. Jonvik sine primære forskingsområde er sosial ulikskap og kunst- og kultursosiologi.

14:10

Panelsamtal: Hur kan vi öka mångfalden på våra kulturinstitutioner?

Personalen på våra kulturinstitutioner i Norden speglar inte befolkningen. Vad beror detta på och vad kan vi göra det? Vilket ansvar har statligt finansierade kulturinstitutioner för att bidra till integration och inkludering i samhället?

Panel: Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden, Ozan Sunar, konstnärlig ledare Moriska Paviljongen, Un-Magritt Nordseth, konstnärlig ledare Dansens hus i Oslo, Gitte Ørskou, museidirektör KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg, Uffe Savery, musikchef Copenhagen Phil. 

Moderator: Niels Righolt, vd CKI Kunst og Interkultur.

14:55

Eftermiddagsfika och tid för informella samtal

15:10

En dag ska jag bygga ett slott av pengar

Evin Ahmad, skådespelare och författare, läser ur sin nyutkomna roman En dag ska jag bygga ett slott av pengar.

15:20

Ett inkluderande nordiskt kulturliv – hur ser framtidens kulturliv ut?

Under Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2017 lanserades Inkluderande kulturliv i Norden; ett treårigt projekt om kulturlivets och civilsamhällets bidrag till integration och inkludering i de nordiska samhällena. Norsk kulturråd presenterar projektet och diskuterar med inbjudna gäster om vilka lärdomar som har dragits inom projektet så här långt. Vilka initiativ krävs för att framtidens kulturliv ska vara inkluderande?

Silje Eikemo Sande, Prosjektleder Norsk kulturråd, presenterer prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden.

15:30

PanelsamtaleHva kreves av kulturlivet for fremtiden for å inkludere nye stemmer?

Hannah Wozene Kvam, rådgiver for mangfold i kultur i Akershus fylkeskommune, i samtale med kunstnere med flerkulturell bakgrunn. 

Panel: Ninos Josef, frilans-dansare vid Dansalliansen, Julienne Doko, dansare och koreograf i Danmark, Sandra Mujinga, konstnär i Norge/Sverige, Belinda Braza, koreograf, producent och dansare i Norge.

16:15

Avslutande ord

Mikael Höysti, Afdelingschef/Kultur og Ressourcer vid Nordiska ministerrådet.

Arrangörer:

Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka kulturlivet i de nordiska länderna. Genom statistik och analys belyser vi frågor om villkoren för kulturlivet i Norden.

Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet, värdorganisation är Myndigheten för kulturanalys.

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd er i perioden 2017-2019 prosjektleder for et nordisk prosjekt som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Satsingen har fått navnet Inkluderende kulturliv i Norden og er et av Norges hovedsatsinger i forbindelse med sitt formannskap i Nordisk ministerråd i 2017. Kulturrådet skal i prosjektet jobbe med nordiske utfordringer og løsninger for inkludering og det skal dekke både det profesjonelle og frivillige kulturlivet. I løpet av prosjektperioden vil nordiske aktører dele kunnskap og erfaringer, og utvikle kunnskap. Nordisk Ministerråd og det Norske Kulturdepartementet finansierer prosjektet.