Home » Arkiv » Kulturmeldingen stakar ut norsk kulturpolitik

kulturmelding

Kulturmeldingen stakar ut norsk kulturpolitik

Fredagen den 23 november presenterade den norska regeringen en länge emotsedd Kulturmelding som de gett namnet Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida. Meldingen pekar ut riktningen för den norska nationella kulturpolitiken och presenterar nya nationella kulturpolitiska mål.

Många har väntat på meldingen inte minst för att den närmare förväntades utveckla regeringens tankar kring hur ansvar för vissa delar av kulturpolitiken skulle överföras från staten till fylkeskommuner runt om i Norge, i samband med den regionreform som ska genomföras. Argumenten som används kring detta i meldingen är att stadfästa att kulturpolitiken är en nationell angelägenhet där insatser och medelsfördelning på såväl statlig, fylkeskommunal som kommunal nivå ska samspela.

Regeringen planerar att ge fylkeskommunerna ett större ansvar för kulturfrågor med avsikten att det ska ge större utrymme för regionala prioriteringar. För att stödja detta tänker regeringen föra över statliga medel till fylkeskommunerna för finansieringen av kulturverksamheter. För att även fortsättningsvis arbeta utifrån en tanke om likvärdigt kulturutbud i hela landet avser regeringen att den vart fjärde år ska utarbeta ett dokument som deklarerar de nationella förväntningarna på fylkeskommunal och kommunal planering. Ett viktigt verktyg i denna process att föra över uppgifter och ansvar till fylkeskommunerna är systematisk dialog mellan stat och fylkeskommun, där regeringen även tänker att det ska skapas utrymme för kulturlivet delta och påverka.

I ett pressmeddelande sammanfattar regeringen dessa tankar på följande sätt:

”Det er […] viktig å spreie makt i den offentlege kultursatsinga. Fylkeskommunane skal få meir ansvar for kulturoppgåvene. Den nasjonale kulturpolitikken skal i større grad bli utforma i samspel og dialog med kommunane og fylkeskommunane.”

Planerna om omfördelningen av det kulturpolitiska ansvaret är bara en av många delar i meldingen. I sin presentation av innehållet lyfter den norska regeringen fram att meldingens huvudbudskap är att konst och kultur är viktiga i byggandet av ett samhälle, att ett rikt och varierat kulturliv en förutsättning för yttrandefrihet och en välfungerande demokrati. Genom att ta del av olika kulturaktiviteter får var och möta en mångfald av meningar och uttrycksformer. På så sätt kan kulturlivet främja tolerans och skapa insikter om olika värderingar och identiteter.

Andra frågor som lyfts fram av regeringen själv är möjligheterna som ligger i digitalisering, förstärkning av de kulturekonomiska aspekterna, kulturlivets potential i internationellt arbete samt arbete med att skapa ett representativt och relevant kulturliv med lika villkor för alla oavsett bakgrund.

Läs kulturmeldingen på norska regeringens webbplats

Dagsavisen: Kulturministerens teknologioptimisme (Sigrid Röyseng)

Fotnot: En norsk melding är inte detsamma som en proposition, utan liknar mer en svensk departmentskrivelse. Det finns inga skarpa förslag i en melding, utan den är mer framtidsinriktad och pekar ut olika områden som regeringen kommer att återkomma till med mer detaljerade förslag.