Home » Nyheter

Framtidsspaning ser behov av mer forskning om kulturens effekter

Konsultfirma inFuture har överlämnat sin rapport Framtidens kultur i ett brukerperspektiv till det norska Kulturdepartementet. Kunskapen om kulturens besökare och användare behöver bli bättre. Kulturpolitikens kunskapsunderlag behöver också förbättras, bland annat genom mer forskning om kultur och kulturens effekter, säger de bland annat i rapporten.

Rapporten är resultatet av en framåtblickande trendanalys som behandlat frågor om hur kulturpolitiken bäst ska främja norska kultur och norska språket i en tid när påverkan från globala digitala aktörer blir allt större inom kulturområdet, hur kulturpolitiken kan bidra till mångfald och samhörighet, när allt färre deltar i den offentliga debatten, samt hur kulturpolitiken kan skapa legitimitet för att använda offentliga medel till kultur, samtidigt som statsfinanserna blir svagare.

Konsultfirman pekar på att demokratifrågor och kreativitet blir viktiga i skolundervisningen för att bygga ett samhälle som på sikt är gemensamt för alla invånare. Kulturella kompetenser och metoder kan komma till användning i andra sakområden för detta ändamål. Sociala sammanhang, till exempel i form av kultur som på nya sätt skapar fysiska möten mellan olika subkulturer blir viktiga i större städer och tätorter.

För att säkra den offentliga kulturens legitimitet pekar konsultfirman på vikten av ökad mångfald både på scen och hos publiken. För att skapa kulturanvändare behöver befolkningen tränas som barn och unga: ett kulturintresse och förmåga att pröva på nya saker som väcks i unga år ger förutsättningar för ett nyfiket kulturanvändande genom hela livet. De tar även upp välkända tankar om breddad finansiering i form av skattesubventioner, sponsring, folkfinansiering.

Kunskap om kulturens besökare och användare behöver bli bättre. Kulturpolitikens kunskapsunderlag behöver också förbättras, bland annat genom mer forskning om kultur och kulturens effekter. Det behövs ökad kompetens om digitalisering och digitala publikundersökningsverktyg både inom produktion och distribution. Förslagsvis samlas flera aktörer kring samma plattform och kan genom att ha tillgång till större gemensamma underlag göra bättre analyser.

Andra punkter som nämns är att främja innovation inom kultursektorn, till exempel genom att belöna innovationer ekonomiskt. Kulturområdet bör i större utsträckning än nu ta del av generella innovationsstöd för sin utveckling. Effektiv förvaltning av upphovsrätt blir allt viktigare, liksom talangutveckling inom nya kulturfält – publikens eget kulturskapande bör främjas, till exempel genom makerspaces. Den internationella lanseringen av norska kulturaktörer blir viktigare på en globaliserad kulturmarknad.