Home » Om oss

Kulturanalys Norden – Vårt uppdrag

Kulturanalys Norden tar fram statistik och andra kunskapsunderlag som är av relevans för den nordiska kulturpolitiken. Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet. Värdinstitution är Myndigheten för kulturanalys. Där sitter också vårt vetenskapliga råd.

Vårt uppdrag och vårt mål är att ta fram kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet. Läs mer om våra pågående projekt här. Vårt arbete sker inom tre delområden:

Statistik och kulturvanor

Vi verkar för att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik. Vi arbetar därför med att skapa nätverk för nordisk kulturstatistik och ta fram översikter av kulturstatistik inom de nordiska länderna.

Utredningar och kulturpolitiska analyser

Vi genomför utredningar och analyser av kulturpolitiska frågor som kan bidra till kulturpolitiskt relevant kunskap för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, nordisk kulturforskning och kulturutövare i de nordiska länderna. Vi kan själva initiera studier vi bedömer är av kulturpolitisk relevans, men vi kan även få direkta uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Kunskapsförmedling, omvärldsbevakning och samverkan

Vi förmedlar kunskap inom området nordisk kulturpolitik genom att publicera rapporter, anordna kulturpolitiska konferenser samt på andra sätt främja kunskapsförmedling och dialog kring våra kunskapsområden. Kulturanalys Norden ska vara en knutpunkt mellan de nordiska ländernas kulturmyndigheter, nordiska samarbetsorgan och institutioner, forskare inom kulturpolitik och statistiska centralbyråerna. Ett viktigt led i detta arbete är att initiera nätverk och samarbete med forskare, statistiker och andra experter inom kulturpolitiken för att få ta del av deras kunskap och föra ut resultaten av våra egna analyser.

Vägledande för vårt arbete

Vägledande för arbetet inom Kulturanalys Norden är Nordiska ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013-2020 (även kallat den nordiska kulturstrategin) som de nordiska kulturministrarna enats om. Det innebär att våra utredningar och projekt gemensamt ska bidra till att belysa frågor inom strategins fem teman – det hållbara Norden, det kreativa Norden, det interkulturella Norden, det unga Norden och det digitala Norden.

I likhet med vår värdinstitution Myndigheten för kulturanalys vägleds vårt arbete av:

 • En bred belysning av frågor inom den nordiska kulturpolitiken.
 • Ett vetenskapligt arbetssätt som garanterar oberoende i förhållande till frågor, intressen och aktörer inom kulturområdet och till de myndigheter som genomför den statliga kulturpolitiken.
 • Ett arbetssätt som är lyssnande och interaktivt med kultursektorn.
 • Att våra resultat ska vara tillgängliga och till stöd för den nordiska kulturpolitikens aktörer. De ska kunna vara avstamp för politiska åtgärder eller belysa politiskt angelägna frågor.

 

 

Medarbetare

 • Foto: Stefan Tell

  Erik Peurell

  Verksamhetssamordnare
 • Lovisa Sydén

  Lovisa Sydén

  Utredare