Home » Om oss » Pågående projekt

Nordisk kulturstatistik – en kartläggning

Syftet med kartläggningen är att beskriva vilken kulturstatistik som finns och i vilken mån den lämpar sig för jämförande analyser av kulturlivet i de olika nordiska länderna. Den syftar också till att utgöra ett underlag för hur den nordiska kulturstatistiken skulle kunna harmoniseras för att öka jämförbarheten länderna emellan. Kartläggningen utmynnar i förslag på hur den nordiska kulturstatistiken på sikt kan harmoniseras, och vilka jämförelser som redan idag kan göras mellan kulturområden i de nordiska länderna. Kartläggningen innehåller inte jämförande data över kulturområden i de nordiska länderna. Först i nästa skede, kommer vi att ta fram jämförande analyser av de nordiska ländernas kulturområden baserat på nordisk kulturstatistik. Kartläggningen kommer att publiceras under april 2017.

Kulturen i siffror i Norden

Kulturanalys Norden har tagit fram en kartläggning över nordisk kulturstatistik, som visar vilken kulturstatistik som finns tillgänglig samt i vilken mån den är jämförbar inom olika områden och mellan olika länder. Genomgången av statistiken visar att det finns mycket goda möjligheter till jämförelser inom området Film i de nordiska länderna, och goda möjligheter till jämförelser inom bibliotek- och museiområdet. Inom övriga områden är det väsentligt svårare, då det saknas gemensamma definitioner och insamlingsmetoder, eller då det helt enkelt saknas statistik. Kulturanalys Norden har nu påbörjat arbetet med att sammanställa statistik inom de områden som vi bedömer är jämförbara mellan länderna.

Jämställd kultur i Norden

Jämställdhet är ett prioriterat politikområde i de nordiska länderna. Därför har de nordiska länderna samarbetat kring jämställdhetspolitik sedan 1974. Inom ramen för denna samverkan har nordiska ministerrådet utvecklat jämställdhetsindikatorer för att kunna följa utvecklingen inom de olika länderna. Idag finns indikatorer för utbildning, hälsa, demografi, arbetsmarknad, familj och omsorg, makt och inflytande samt intäkter. Det saknas dock indikatorer som kan belysa utvecklingen på kulturområdet.

Kulturanalys Norden har därför genomfört en kartläggning av hur många män och kvinnor som arbetar på de statligt finansierade kulturinstitutionerna i de nordiska länderna. Kartläggningen bygger på registerdata från de nordiska statistikbyråerna och visar också hur könsfördelningen ser ut på olika positioner och inom olika kulturområden under åren 2000–2016. Syftet är att redovisa uppgifter som kan ligga till grund för nordiskt samarbete om jämställdhet inom kultursektorn.

Kultur av vem i Norden

Under 2017 genomför vi en studie av andelen anställda kvinnor och män med utländsk bakgrund på statligt finansierade kulturinstitutioner i de nordiska länderna i förhållande till befolkningssammansättningen. Frågor vi ställer i studien är:

  • Finns det någon avläsbar trend i utvecklingen avseende andelen anställda med utländsk bakgrund?
  • Vilka är skillnaderna och likheterna mellan medlemsländerna avseende andelen personer med utländsk bakgrund i kulturområdet?
  • Skiljer sig kulturområdet i de olika länderna från samhället i övrigt?

Undersökningen sträcker sig över 2000-2015 och bygger på registerdata från de statistiska centralbyråerna i de nordiska länderna. Resultaten från studien beräknas vara färdiga i december 2017.

Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de nordiska länderna

Tillsammans med 13 forskare från de nordiska länderna tar vi fram en kortfattad antologi som utifrån aktuell forskning belyser antologin därmed ett brett spektrum av teman, men gemensamt för texterna är att de på ett eller annat sätt kretsar kring frågor som: Vem får vara med och på vilka villkor?; Vem ska göras delaktig i vems kultur?;  Hur kan kulturaktiviteter bidra till ökad integrering?; Vad händer med kulturen och konsten när den används som ett integrationspolitisk redskap?

Antologin innehåller både texter som belyser i vilken mån minoriteter, nyanlända och personer med utländsk bakgrund är delaktiga i kulturlivet i de nordiska länderna och texter som på ett mer övergripande plan diskuterar och problematiserar mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik och hur kulturen och konsten används för att bidra till ökad integration i de nordiska samhällena. Syftet med antologin är att bidra till reflektion om integrationspolitikens och kulturpolitikens möten och gränsdragningar, liksom till fördjupad förståelse för kulturlivets möjligheter och utmaningar i att bidra till integration. Preliminär publicering är december 2017.