Home » Arkiv » Reform av finsk finansiering för utövande konst och museer

MReform av finsk finansiering för utövande konst och museer

Reform av finsk finansiering för utövande konst och museer

Ny politik: En arbetsgrupp, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, föreslår att den nuvarande teater- och orkesterlagen ersätts med en lag om främjande av utövande konst. Lagen ska omfatta alla former av utövande konst. Arbetsgruppen föreslår också en helhetsreform av museilagen. Finansieringen ska enligt förslaget beviljas både som kalkylerade statsandelar och som olika behovsprövade stöd. Arbetsgruppen överräckte sitt förslag till minister Sampo Terho den 17 januari.

Bland annat föreslår arbetsgruppen att kriterierna för verksamhetsbidrag till det fria fältet ändras. Verksamhetsbidrag ska beviljas för ett eller för tre år i sänder. Dessutom ska det finnas femåriga utvecklingsbidrag. Vidare ska verksamhetsbidrag kunna beviljas ett produktionshus eller en produktionsplattform. De aktörer som inte uppfyller villkoren för att få verksamhetsbidrag ska enligt förslaget kunna få speciella engångsbidrag.
Arbetsgruppen lämnar även förslag om konstruktionen av muséernas statsandelar. Bidragen ska ha en basdel och en uppgiftsspecifik del för museer med regionalt respektive riksomfattande ansvar. Enligt förslaget ska de här museerna ersätta det nuvarande systemet med landskaps- och regionmuséer och det särskilda systemet med riksomfattande specialmuseer. Dessutom föreslås att man genom lag föreskriver om uppgifter och villkor för de nya ansvariga museerna och att de ska förhandla med Museiverket om treåriga verksamhetsplaner.