Home » Arkiv » Ungdomar i Finland får hobbyspass

fotbollskillar läser böcker

Ungdomar i Finland får hobbyspass

Under våren 2018 utlyste det finska undervisnings- och kulturministeriet för tredje året ett särskilt statsbidrag (”specialunderstöd”) för att göra konsten och kulturen tillgängligare för barn och unga.

Bidraget är en del av den finska regeringens spetsprojekt ”Förbättrande av tillgången till konst och kultur”. Syftet är att öka möjligheterna för barn och unga i grundskolan att utöva konst och kultur på fritiden i anknytning till skoldagen, så kallade hobbytimmar, samt att stärka deltagandet i konst och kultur bland barn i dagisåldern. 2,5 miljoner euro har avsatts för understöden.

Stödet är avsett för kommuner, barnkulturcentrum, konstinstitutioner, museer, bibliotek, traditionsföreningar och andra konst- och kulturaktörer som har kompetens kring arbete med barn och unga, samt för anordnare av grundläggande konstundervisning, som kan vara kommuner, samkommuner, privata sammanslutningar eller stiftelser.

En av sex stödkategorier gäller projekt där konst, kultur och idrott förenas i hobbyhelheter. Av närmare 400 sökande projekt beviljades 82 stöd mellan 4000 och 85 000 euro.

  • I och med spetsprojektstödet förbättras barns och ungas möjligheter till hobbyverksamhet. Chansen för att intresset för en hobby ska väckas är störst då man beaktar vad de unga själva önskar i fråga om hobbyutbudet, så som vi nu har gjort, sammanfattar minister Sampo Terho.

Samtidigt utvecklas i Finland en särskild hobbystrategi, ett arbete som tog sin början med ett möte mellan undervisnings- och kulturministeriet, statens idrottsråd och statens ungdomsråd i juni 2018. Statens ungdomsråd och statens idrottsråd föreslog i januari att statsrådet gör upp ett strategiskt program för att främja barns och ungas hobbyverksamhet, Med särskild inriktning på de barn och unga som inte har möjlighet att delta i hobbyverksamhet.

Inom ramen för strategin arbetar regeringen med att ta fram ett särskilt hobbypass för högstadieelever. Under hösten 2018 ska hobbypasset prövas i några kommuner och från och med 2019 ska det var allmänt tillgängligt.

  • Spetsprojektets hobbyverksamhet och det riksomfattande hobbypasset kompletterar varandra och ger särskilt högstadieelever möjligheter att delta i hobbyverksamhet. En tredjedel av högstadieeleverna saknar en hobby eller så har verksamheten upphört trots att intresset finns, säger Sampo Terho i ett pressmeddelande.